सोनाम याङजी शेर्पा
केन्द्रिय सदस्य शेर्पा संचार समुह नेपाल
रिपोटरः गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक(नयाँ नेपाल)

1622663_340424982833073_4760170775073984370_n
ग्यान कुतु याङ्ना जन्दी किरु सिरुतु पुम ताङ पुज्युङ्ग सेमला गल्ने मिजी मुला क्योङ्गुला चिछोगकी ङोलेन तेरु लुग्सो जी यिन् । दि ज्यान्दा ताङ ज्यान्मा तुकराङ क्याने पुमी फामा ताङ पुज्युङ्गकी फामा तिवा सेमला गल्सिमा चिछोग नाङ्ला तेरीला हाक को चिने किरु लुग्सोला ग्यान याङना जन्दी सिवी । ग्यान कुतु सीना गोमाला, जन्दीकीरु पुम् तङ पुचुङ पर्ला खोङतीवी लो लाफला, लोेर्ताकी शी ला ची लाहने ग्यान किरु पेचापेर्मीकी मीजु ल्यामो डि तङ मोडोई सिरु कोर्ला चिवी ल्हेयवी । चिवी लाहने तम्ङे डीक्सीङ खादा तङ पोङ काङ आरक् तङ छयाङ र्खुने, पुम लङ गीतो सिने पुमकी खाङबाला ल्येन तोङगुकी लुक्सो वाई । दी ला ठीज्याङ सीवी । पुमकी खाङबा ने ल्येन ल्यमु ओसीमा, छेटङ ल्हाने फेमार, छयाङ, ताङ खादा खुर्ने पुमकी फामा ताङ मिङबुला पुम् लङडोप् लुक्सो दाक्पु शेर्वीती वाई । दी ला लोङज्याङ यङना देम्ज्याङ सीवी । लोङज्याङला पुम् विन्सीङ, ग्यान नमकुकी, जन्ती चोवो हुङगुप यीन सीने ठी डोपला पेज्याङ सीवी । दी पेज्याङ खुन डोपबेला सङ छयाङ तङ खादा केका खुर्ने डोगोकी । ङीकारकी छयोग्ने तम्ङे थाकछोत गल्सीमा, जन्ती कीतु लाका गोछुकी । ग्यान कुतु बेला श्योप् छयाज्याङ ती डु तङ टेङगा ङोरकेन पुमकी खाङबाला क्योलु लुक्सो सङ वे । दी ला छेवी यङना छयाङफी सङ सीवी ।
जन्दीकीतुकी तुछो थाकछोत गल्सीमा, गोमश्योगला जन्ती डोपला छयाङगाछाली तिवाला ल्यारीमला ढेनस्योग सिवी । जन्ती डोप छेन्मु टोप्लारङ लामाकी छयोग्ने खाङबा तङ परिवार नङला ल्यामु तङ शीदे हुङसी सीने ल्ह तङ लु तङ जन्तीला खुर्न डोप सिपा खोलु ताङ सुङ्माला लामा फेप् स्युने छयोग क्ष्यपा कीवी । तमा, खोलुती पुमकी खाङबा छयोगला ख ग्युर्ने ज्योकी, सिसिन जन्ती डोप बेला जन्तीकी गोमश्योगला खोलु खुरु लामा ज्युकीवी । जन्ती पुमकी खाङबाला ल्येप्सीमा, खोलूला ख्योपेचा याङ्ना माक्पी खाङबी छयोग्ला ख ज्याङने ज्योकी ।
जन्ती डोप बेला मक्पाला मन्ज्या सेरु ओतुप् छोयो, रुता मरु जलाङतङ जीलिङ ओतुप श्योमुङ, पुङबी खला छो ङा ओतुप मन्ज्याकी दतर तङ लाक्पी नङला फुम्बा खुर्ने डोगोकीवी । मक्पी खाङबा ने जन्ती डोप बेला लेङला ओमा तङ छयाङ ज्याङ ने सुज्र्याङ क्याने ज्यानदी ल्यामु क्याने ढुप्सी सिने सुज्र्याङ किरु लुक्सो वाई । दी सुज्र्याङ ती मक्पी पुम पुरीम तिवी राङ कि गोकी । जन्ती डोप बेला मक्पी मुला दल्जा सङ डीवी, तीला केल्मी सिवी । दी केल्मी ती नमाकी छयोग्ने सङ गीवी । दी दीवाती तेरी जन्ती यीन सीने ङुसेउ ला टलाला सेमदीर याङना टीका कुतु लुक्सो सङ वे ।
जन्ती हुङगुप छेन्मु नमाकी खाङबाला सङ लामातीवा फेप् श्युने छयोगछयापा ताङ छो पुल्गीवी । सीसिङ नमाकी छेङगा ताङ युलवा तीवा जोम्ने जन्तीकी फेप स्योपला ज्युकी । जन्ती हुङगुप छयोग्ला, ओमा, छयाङ तङ खप्से ज्याङ ने सुज्र्याङ सङ कीवी ।

pikey-cultural-trail-trekking

जन्तीतीवा देन सिसिमा नमाकी पपाआमा फेप्ने जन्तीतीवा याङना समिन तिवाला छयाङ तङ आराक श्युने ङोसिडीसी की ल्यारीम गोछुकी । दी ङोसि डीसीकी ल्यारीम सीन्सीमा मक्पाकी छोयो पीकीवी, दीला ती सील्ज्याङ सीवी । दी तीङ ने नमाकी मिमाङतीवाला मक्पाकी छयोग्ने केका ज्योकु लाका गोछुकी वी । केकातिवा, फेमार, छयाङ तङ खादा ज्योकीवी । दी तिङला नमा छयाने मक्पाकी चीप्ला याम्बी क्ष्योगला ज्युकी, नमा ज्युसीमा मक्पाकि खुर्न ओउप् फुम्बा नमाला र्तेकीवी । त्यासुर नमा मक्पाकी पपाआमातीवी पुम पुचुङ खोङतीवाला बिन्दु तेनतेन कीवी । दीला मोवा सिवी । मोवाला नमा मक्पा जन्ती क्याउ यीनो हारीङने ज्युन दीवा जपरङ छाली यीन सीने थाकछोत कीवी । तमा, लामाकी नमा मक्पा ङिकारला मारकी र्ककेन कुने टाशीमोन्लाम नङगीवी । ती तीङला, मक्पाकी गोमाला, हुतासुम नमी टलाला टीका कुकीवी तमा, हुता सुम माक्पी टलाला टीका कुतेरुप लुक्सो वे ।
तमा, मक्पाकी नमाकी छेङगा तीवाला तङ नमाकी मक्पाकी छेङगा तीवाला याङजी किइन मोन्लाम लङगीवी । नमा तङ मक्पी पर्ला टीकाटालो कीतु बेला जन्ती तीवा श्यब्रु, बुक्श्याल दुने एहोक सिइन फाङफुस छोम्कीवी सीसिङ दी छयोमु लाकाला सिली सीवी । जन्ती लोकु छेन्मु नमाकी छयोग्ने जन्तीतिवा तेरीला खादा ताने तेर्कीवी । दुक क्यान नमा टीने मक्पाकी खाङबा ओसिमा मक्पाकी खाङबाला गागाकीकी कीवी दी ला टाशीसोलुप सीवी, तमा ङिमा ङि सुम तिङने मक्पा, नमाला टीने नमाकी खाङबाला डीवी दी ला कर्म लोकु सिवी ।
जन्ती क्याउव् लो २, ३ तिङला नमाकी छयोग्ने नोर तेरु लुक्सो वे । दी ला लारु तोङगु सीवी । दी लारु तोङगु लाका सङ जन्ती क्याउ दोकेरङ किवी । दी बेला तेरु मोला, छेङगाछालीकी दोजोई नोर विन्सुङ सीने सीवी ।
दी जन्ती कीतु लुक्सो सोलुखुम्बु, रामेछाप्, दोलखा, ओखलढुङगा, खोटाङ्ग, भोजपुर, संखुवासभा, ताप्लेज्युङ, उदयपुर चोवी श्यार्वा तिवा ज्युवु जोङ्खाकी युलला वे तुकराङ क्याने दासा यम्वा याङन श्यार्वी युल ¥यामे वतु दाशाला साङ दी रङ लुक्सो वे सिसिङ दासा लालाइला दी लुक्सोला टीक्पेची खेपर सङ वे ।
तन्दा दी जन्ती कीतु लुक्सो ति काठमण्डौ खला टीक्पेची ग्युर्न वे । शहर ला जन्दी कीसीङ दाक दाक्पी छेङगाछाली तीरङ कताङने दासाचीकलाङ पीर्मी डेन तेरु लुक्सो वे । युल्ला यीन्सीङ ङिमा ङि सुम थोकीवी सीसीङ याम्बु खला ङिमा चिक्लारङ ग्यान कुतु ल्यारीम डुप्कीवी ।
ति तप्की दाक्पू श्यार्वी लुग्सो तिवा कोले क्याने तोन ढोई गल् वाई । दाक्पु शेर्वा तेर्रीला जन्दी चुक क्यान कीगोकी, दक्पी लुक्सो चुकोइ वे सिरु कोर्ला ल्यामु क्यान छे वोजुङ । ती यीन्सीनङ तन्दा शेर्वी माँस्योक पेचा तिवाला दाक्पी जन्दी लुक्सो चुकोइ वे, काँङ यीन सीरु कोर्ला छय मेतुप तप्की दी की कोर्ला ज्येन्दा ज्येन्मा तेरीला खेन्थोक तेर गोउ खाक्छे साङ वाई । थुग्जिछे ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय