सोनाम याङजी शेर्पा/- नाङवा याङना बुद्ध धर्मावलम्वा तिवी लो सम्बा फोउ राङ लोसार यिन् । लो साउती ल्हो ताङ सार साउति सम्बा यिन् । नाङवा यिन्दु ताप्की राङ श्यार्वा मिमाङ्ग तिवा तेरीकी लोसार चेप यिन् । लोसार ति श्यार्वी लो सम्बा यिन्दु तप्की लोसारकी गतोकला श्यार्वा मिमाङ्ग तिवा तेरी नाङवा तिवा जोमने लोसार च्येप यिन् । श्यार्वा तिवी तुछ्येन ग्याछेम्बुु तिवी नाङला लोसार ति साङ च्यिक यिन् ।
तासम पयुलला नाङवी छ्योक्पा तिवी नाङला तोलो लोसार, सोनम लोसार ताङ ग्याल्पो लोसार सिनि लोसार सुम च्यिउकी लोग्सो वाई । गुरुङ छोक्पा तिवी तामु लोसार सिनि लेटाङ पौष छेवा १५ ङी छेर्मु तोलो लोसार च्यिई नोक । दुकराङ क्याने तामाङ्ग ताङ ह्योल्मु तिवी सोनाम ल्होसार च्यिकी नोक । दि लोसार तोला लोसार सिसिन ला च्यिक तिङ्ला च्यिई नोक । श्यार्वा ताङ प्येपा तिवी ग्योल्पो लोसार च्यिउकी लोग्सो ताङवोङुल्ने ज्युन राङ वाई । ग्याल्पो लोसार ति टोला लोसार ताङ सोनम लोसार कि तिङला खेल्गिई ।

लोसार चिउ मिमाङ्ग तिवी लोसार सिनाङ ङिमा च्येङ्गा गोमान्ये ज्युन रङ मनज्या सम्बा चेम्बु ताङ ङ्योप्चा गाक्यु लाका तिवा किरु लुक्सो वाई । दुराङ् क्याने खाङ्वा तिवा चाङ्मा जोपला खाङबी नाङगी नाक्ची तिवा थेने क्युरुकी लुक्सो साङ चियी वान् वाई । दुकराङ क्याने ताङबो ङोने ज्युन लोसार चेप रिम्वाला दा–दाक्पी खाङबा खाङबाला ङिसु गुकी छेन्मु लोसार गुथुग स्येउ रिग्स्युङ साङ वाई । ति सिसिन ङिमा गोमाला खाङबाला च्यी ग्याकु ताङ खाप्सा जोने जोकु लाका साङ लो गोमाला राङ कियी वाने वाई । छेवा गुकी गोमु गुथुक चोने खाङबी मि ताङ छेङगाछाली तेरी मुला देने गागा टोटो किइ तेरीकी मुला साव लुग्सो साङ वाई ।

श्यार्वी चिछोग नाङला छेवा च्यिाग की छेर्मु टोप्ला राङ छ्यी पुङला गाल्नी जुवु चाङमा जोनी छ्यी पुङला साङ पुल्नी छ्यु सम्बा खाङवा खुन वावी ल्हाला येन्छेन पुल्गी । दुकराङ क्याने छेवा च्यियगकी छेन्मु खाङवा डेसिल, छ्योगुल, खाप्सा तिवा लामाला फेप स्युने खाङवी मिमाङ्ग तिवा तेरी जोम्ने नाङवी रिग्स्युङ न्ये ल्हाला पुल्ने साङ्ग सेर्कीम क्याने छ्या छ्योपा क्यासिमा खाङवी मि तिवा माज्या सम्बा कोन्नी राङगी फामा छ्येला क्येका ताङ खाता श्यूने टाशी मोन्लम लोङगुप लुक्सो वाई ।
दुराङ क्याने फामा याङना खाङवी मिछे तिवी साङ पेचा तिवाला ढेवा बिने तेरीला टशी मोन्लम तेरुकी लोक्सो वाई । श्यार्वी युलला छेवा सुमकी छेर्मु युलसाङ किवी सिसिन लुङवा लुङवाला रारङ्गी छोक्पी मिमाङ तिवा जोम्ने गोन्पाला ल्हाप्सो कितु कि लुक्सो होई । दुराङ क्याने जाम्बुलीङकी सेम्च्येन थाम्चेन तेरीला किर्मु हुँसिन सिने ठाग थेन्बु ताङ चाङबुला लुङतार साङ ग्याकु लुग्सो साङ नाङवी क्ष्यो कि चिछोग नाङला वाई ।
युलयुलला युलसाङ याङना ल्हाप्सो सोतु पर्ला ल्हाप्सो सोने सिन्सिमा श्यार्वी च्यिछ्योग नाङला मिमाङ तेरी दासा च्यिक्ला जोम्ने लोसार कि टाशी मोन्लाम तेरु ताङ लाङ्गी ।

ज्युकी ङिमाला श्यार्वा मिमाङ्ग तिवा साङ लाका नाछोग नाङ लोप्ज्युङकी कोर्ला जम्बुलिङ्गकी लुङवा नाछोगलला ल्येम वतु ताप्की छ्यीग्याला जुवु श्यार्वा तिवी साङ राङ ज्युवु लुङबा लुङबाला श्यार्वा तिवा तेरी जोम्ने लोसार च्यिउकी लुक्सो ज्याङनी वान् वाई ।
पयुलकी स्युङकी श्यार्वी ताम, क्षो ताङ रिक्स्युङ सुङक्योप किरुला रोगराम माविन्सिनाङ श्यार्वा तिवा राङ जोम्ने दा दाक्पी लुक्सो ताङ रिगस्युङ सुङक्योप किरु लाका किइ होनी वाई । दाक्पी लुक्सो राङ्गी ङोशी यिन्दु ताप्की श्यार्वा तिवा जाम्बुलीङला कानी ज्युसिनाङ राङगी लुक्सो ङ्याम डोमिजिब कोर्ला सुङक्योप किगोउ हारिङकी खाक्छे वाई । पयुल जम्बुलिङ्गला ङो स्ये जितु लाका श्यार्वी क्याउ ताम्ङे जेनी हारिङ पयुकी स्युङकी श्यार्वी रिग्स्युङ तिवाला हेला क्यान् वाई । स्युङकी श्यार्वाला ताङ श्यार्वी रिग्स्युङला सुङक्योप कि माथुपसुङ सिसिन ज्युकी ङिमाला पयुलकी मिङ दि सिसिन गोमाला जाम्बुलिङ्गला चो ल्यामु क्याने लेन खेल वाई दि ल्येनला ग्युच्र्यो ढो मुथुपी सि मेख्येई । तन्दी नेछुल्ला श्यार्वी ताम क्ष्यो रिग्स्युङ तिवा सुङक्योप कि गोकी सिने वतु पर्ला राङगी लो सम्बा याङना लोसार रङगी लुग्सो नाङला गोमान्ये ज्युन चुक क्यान चियी वान् वाई दुकराङ क्यानी चि गोउ खाक्छे वाई ।
थुग्जिछे ।

सोनाम याङजी शेर्पा
सदस्य शेर्पा संचार समूह नेपाल

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय