श्यार्वी ताम, क्ष्यो, रिग्स्युङ, ढोलुग ताङ किताङ नाताङ तिवा सुङक्योप किरु मिग्युलकी नामताङकी ग्युने साङ श्यार्वी के की ल्यारिम तोङ्गु गाल् व्त् । श्यार्वा मिमाङ्ग तिवा याम्बा लाकाला याङना तिङसाङ्ग के श्यार्वा तिवा डिम्डुल टोक्षाम ताङ लाका नाम्बा माङपोला लकपा ग्याम वासिनाङ्ग ग्यालखापकी चौथो आङ् ग्याङढागकी थोकला गोमाला सिक्याउ दोके म्येतु पर्ला नामताङ नाङन्ये लोग्यूलाराङ थेङ थाङपोला ल्यारिम तोङगु गल् वाई । श्यार्वी वाङक्षा थोप्ताङ तिवी कोर्ला स्युक ग्याकुला ग्याङढागकी थोक्न्येसाङ खाक्छेन्पो ल्येगेन ज्योक थुपु यिनसिनाङ हाारिङ्गकी ङिमा सेग श्यार्वा तिवा ग्याढागकी थोकला तिङलाराङ वाई । ति तप्की ज्युकी ङिमाला दुकई मोडोशी सिने श्यार्वी स्योनो तिवी श्यूक ग्याम्ने नामताङला श्यार्वी के की ल्यारिम तोङगु गलु यिन् । श्यार्वी स्योन्नो तिवा लोप्ज्युङ किरु पर्ला सरगोत्पाकी कोला लोप्ज्युङ क्यासिनाङ चिछोगकी मर्चाला खाक्छे बिन्दु तप्की मर्चा स्योम्बुला मि लुङवा ढोगोउ मिसिन दाक्पी लुङवाला राङ देनी लाका किरुती अला मेत् । ति तप्की दि मर्चाकी थोकला मि लुङ्वा ढो गोकी मर्चा तेरी सिसिन खाक्छेकी कप यिन् सिरु साम्क्षार ताङ रिग्स्युङला ग्युच्र्यो जो गोउ खाकछे वेत् ।
चिछोगला वतु दि रिग्स्युङला ग्युच्र्यो जोई श्यार्वी ताम, क्ष्यो, रिग्स्युङ, ढोलुग ताङ किताङ्गनाताङ्ग तिवा सुङक्योप कियी यार्गे जोप ताङ श्यार्वी चिछोगकी ल्यारिमतिवा ग्याढागकी थोकन्येसाङ गोमाला हुङगोकी सिरु मिग्युलकी पयुलकी नामताङकी ग्युला थेङ ताङपोला पयुल मिरिग तिवी नामताङ ईन्डिजिनियस टेलिभिजनला शेर्वी के की ल्यारिम श्यार्वी नामताङ्ग तोङगु गल् वाई । ईन्डिजिनियस नामताङन्ये नरी ज फुर्वी छेर्मु गोमु छुजे दिन ताङ छेकान्ये ज्युन छुजे गे सग तोङगु ल्यारिम वाई । ज्युकी नेछुल्ला दाक्पु शेर्वी तोर्न डोइन ओतुप के, छयो, रिक्जुङ, तङ किताङनाताङ तिवा यर्गे जोप तङ सुङक्योप कितुप, शेर्वा तिवी पल्ज्योर, चिछोगकी ल्यारिम तङ छ्याप्सी दुकराङ क्याने यम्बा सखुलला समानुपतिक छयोगने यर्गे जोगोउ सिरु नासामज्याङने दि टेलिभिजन ल्यारिम गोचुउ यिन ।
शेर्वा यम्बी आदिवासीजनजाति नाङला यम्बी स्यार छयोगकी खाङरी सखुला ताङपो ङोने ज्युन मिजी विइन ओउप आदिवासीजनजाति शेर्वातिवा तोङला सोलुखुम्बु, ओखलढुँगा, दोलखा तङ रामेछाप सखुल सक तिरङ देइन ओउप यिन सिसिङ तिङला लाका यम्बा छोलु तङ दाम्पी मिजीकिर्मु क्यानक्योङगुला सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, खोटाङ, संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, सुनसरी, तेहथुम, ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ, तङ काठमाण्डौ तङ ग्याकरकी सिक्किम, दार्जीलिङ , पश्चिमबँगाल, आसाम, मनिपुर, भुटान तङ पेला शेर्पा तिवा देईन वान् वाई । देतु दाशा याङना गोमी दाशान्ये क्यान यामबा दाशाला गल्सिम केला साङ ङ्यामक्षाब गल्वाई । ल्यारिम यार्गे ताङ ज्युकथमा सग तोङगुला चिछोगकी मिमाङ्ग तिवी रोगराम खाख्छे वतु तप्की तेरीगी रोगराम ताङ टोङ्गु नाङढो कि सिने ल्यारिम ठल्डिकपा याङना ल्यारिम जिन्ख्योङ्मा सोनाम याङजी श्यार्वी तेरीला स्युवा पुल्सुङ । ल्यारिम मिरिग तिवी टेलिभिजन ईन्डिजिनियस टेलिभिजनने नरी ज पेम्बी गोका छुजे ८ः३० न्ये ज्युन छुजे ९ सग सेनाङ्ग थुप्की दुकराङ क्याने शेर्पा सञ्चारकी वेव साई ताङ समायोजन खबरकी वेव साईटला साङ युटुवकी ग्यूने ल्हा थुप्की ।

 

 

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय