ताम्जी ती दाक्पुला होसिमा,तेरिकि लोला फोई छाङ्बा॥
रू तियाँ टक्तोवा हिन् ङेती,स्यारखुम्बू हिनो ङे खाङबा॥

खाङरि ती ङाला गोठाँ किऊ, ती होक्ला तोङ्गर मेँदोक होए॥
जोमुलिङ्ला म्यातु दासा हिन, खाङरकी थर्च्योक सेँदोक होए॥

सोँका ती थे न्सी ङे लुङ्बा , मेँदोक शोरु द्वोके थोङगिनोक॥
लुङ्बा ती ल्यामु क्या हिन्ते, पाङि डेन्बु फोङगिनोक॥

शेर्वी कि तारदाङ् फेल लेसुङ, स्यारखुम्बु कि यु न्यामा॥
रिकि चोो तङ खस्या पाँर लेसुङ, खआ ती ग्याम्ने फु न्यामा

जोम्लिङ ला लेवा ङ्या लुङ्बा, तेरिकी दि दासा ङोतुझा॥
खङरी कि गेल्वु चमोलोङ्मा, स्यारखुम्बुला राङ होतुझा॥

राङ्ग क्येउ दासा क्यासिमा, ङिङ्ज्या दाक्पी कि गोकी॥
स्यारखुम्बु ङ्याति जिम्खाङ् हिन, लुङ्बा कि ङोसी टि गोकी॥

थचिछे
Ang Rangdoo sherpa

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय