लोप्ज्युङ कियी वतु पर्ने ज्युन खोरुङ ताङ श्यार्वी चिछोगला चिर्मु च्येनी राङ जम्बुलिङला ङो स्ये जितु मिग्युल खुन्ने गोमा क्याउ पासाङ्ग श्यार्वा लामा पयुलकी खेलाडी सम्बा जि यिन् । टिक्पेनेज्युन चिर्मु च्याप लाकाला खाक्छेम्बु तुछो विन्ने गोमा क्याउ पासाङ्ग लामा श्यार्वी एभरेस्ट टे«ल रेसकी उपाधी थोप थुप्सुङ्ग । स्यारखुम्बु जोङ्खा सल्लेरी युल आङ सुम गरिखासाला क्येउ खोङकी श्यार्वी चिछोग नाङ्ला खोङला रनर पासाङ्ग सिने ङोशी ज्योक थुम वाई । अन्पूर्ण टे«क्स एण्ड एक्सपिडिसनकी गोढिग क्याउ प्रतियोगिताला ४९ जना छिक्याकी मिमाङ्ग तिवाला तिङ्ला ज्याङ्ने उपाधी लाङ थुप्सिमा खोङ्ला चिछोग नाङला तिराङ मिन जम्बुलिङला राङ ङोशी ज्योक थुम वाई ।
गोमाला तेन्जिङ्ग नोर्गे श्यार्वा ताङ पासाङ्ग ल्हामु श्यार्वी जम्बुलिङकी तेरी सिसिन काङग्री थेन्बु च्योमोलोङ्गमा थार्ने श्यार्वा ताङ श्यार्वी चिछोग दुकराङ क्याने पयुलला जम्बुलिङ्गला ङोशी ज्योक थुपुवा दुकराङ क्याने पासाङ्ग श्यार्वी साङ एभरेष्ट ट्रेल रेसकी उपाधी लान्ये पयुल ताङ श्यार्वी चिछोगकी ङोशी जम्बुलिङला ज्योक थुप्सुङ्ग । दि डेन्दुर लो ५० सिसिन गोमाला तेन्जिङ नोर्गे श्यार्वा ताङ सर एडमन्ड हिल्लारीकी च्योमोलोङमा थरु पर्ला जिरी न्ये कोग्या ग्यप्ने लुक्ला लेपु लाम यिन्दु तप्की दिला सुङ्क्योप ताङ ख्याप्डा किरुरला लो ठुग गोमान्ये ज्युन दि प्रतियोगिता गोढिग कियी वान् वाई । दुक्याने चिर्मु च्येनी राङ खोरुङ ताङ श्यार्वी चिछोगला जम्बुलिङला ङो स्ये जितु पासाङ लामा श्यार्वा साङ लो ठेग, दिन गोमान्ये ज्युन खोरो दैनिकी खेलला राङ विनन्ये गोमा क्यान् वाई ।
गोमान्ये ज्युनकी लाका याङ्ना युल्कोरकी लाका कियी वतु पसाङ्ग लामा श्यार्वा नरी छ्योङडी चेपा चिर्मुला छोकश्यूक लानी गिवी । चिर्मु च्याप पर्ला फम्बु गेलु काङसाङ हुङ थुप्की सिने गोमा क्याउ पासाङ्ग गोम्क्ष्योगला स्यारखुम्बु जोङखाला ५ किलोमिटर दौड प्रतियोगिता गल्ने आङ थाङ्पो गलु यिन् । गोमालाराङ सफलता न्येसुर खोङ गोमाला सिसिन ल्हाक्पा चिर्मु च्याप कोर्ला तुछो बिन्सुङ । तुछो कुतुक कुतुकला गोढिग क्याउ चिर्मोला उपधी थोपु पासाङ्ग तेन्जिङ्ग हिलारी एभ्रेष्ट म्यरथुन २०१५ ला आङ सुम्पा गलु यिन् । दुक्याने कुतुक कुतुक उपाधी लाङ खेउ पासाङ्ग लामा श्यार्वा तन्दा युल्कोरकी थोकला राङ लाका कियी वान् वाई ।  पयुलला खेलाडीकी मुल्यांकन मेतु साम्क्षर ज्योकिन खोेङकी खोरुङ दोके खेलाडी पयुलला वाङ्गी वसिनाङ्ग ग्याल्खापकी ल्हाते माक्यासिमा चिछोग नाङ्ला हुङ माथुपु सुङसुङ ।
पयुलला खेलाडीकी खाक्छे ल्यामु क्याने हाक माकोउ तप्की तन्दा पयुलकी खेलाडी ल्यामु तिवा तेरी मि लुङवा ढो गोउ गल् वतु सुङ्स्येत् ज्योकिन् पयुलकी स्युङकी खेलाडी तिवाला साङ रोगरम कि गोउ साङ खोङकी सुङसुङ ।  खोरुङ्ग श्यार्वी चिछोग नाङ्गी तिराङ यिन्दु तप्की ताङ चिछोगकी मिमाङ्ग ताङ खाङवान्येसुर रोगरम ङेउ तप्की तिराङ दि खेलला सफलता ङेउ सुङ्गिन् रोगरम किरु तेरीला थुग्जिछे सुङसुङ । ज्युकी ङिमाला खेलाडी तिवाला फेकाइ तिराग रोगरम स्युङकी क्ष्योगने किरु यिन सिसिन पयुलकी तेरी खेलाडी तिवी दाशा ङेतु साङ सुङसुङ । खेलकी क्ष्योगने राङ पयुल श्यार्वी चिछोग ताङ खोरो मिङ जम्बुलिङ्गला ज्योक थुपु पासाङ्ग लामा श्यार्वी ज्युकथमा साङ ल्यामु क्याने गाशी सिने टाशी मोन्ला ग्याकु यिन् ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय