सोनाम याङजी शेर्पा/- ल्हाखाङ ज्योङगुला याम्बुला ज्युवु मिमाङ्ग तिवी थोकने राङ लाख च्युचिक सिसिन ल्हाक्पा मर्चा छोक्दुला राङ दुसुङ्ग । स्यारखुम्बु जोङखा दुधकुण्ढ युल आङ ङि तम्सारेला वतु साङ् ङाग छोलिङ्ग ल्हाखाङ ज्योङ्गुला मर्चा दुतुला केम्जे क्लवकी याम्बुकी मेन्दो क्याफेला छोक्दु गोढिक क्याने मर्चा दुतु ल्यारिम गोमा क्याउ यिन् । खर्चे २०७२ बैशाख १२ गते गलु सयोमकी ङ्याम्क्षा ताङगु ल्हाखाङ ज्याङ्गुला क्याम्जे क्लवकी मर्चाकी चि लाउ तप्की दि छोक्दु याम्बुला गोढिक क्याउ यिन् । दि सिसिन गोमाला राङ ल्हाखाङ ज्याङगु ल्यारिम गोमा क्यान सिन्दु ताङ ल्हाखाङ ज्योङगुला मर्चा गोमाला छिक्याला ज्युबु मिमाङ्ग तिवी रोगराम क्याउ ताङ तन्दा तम्सारेने सुर लोप्जयुङ ताङ दा दाक्पी क्ष्यागलेनकी जोनी याम्बु खला ज्युई वाउ मिमाङ्ग तिवी मुला मर्चा धुतुला छोक्दु गोढिक क्याउ छोक्दुकी कोरला सुङ्स्येत ज्योकिन क्याम्जे क्लवकी चिख्याप अचर्या सार्की श्यार्वी सुङसुङ । छोक्दुला ताम्सारे युलकी मिमाङ्ग ताङ पुमपुरिम तिवासाङ फेप्सुङ । छोक्दुला फेउ मिमाङ्ग तेरीकी युलगी तेरी सिसिन ङिङबा ल्हखाङ यिन्दु तप्की दिला सुक्योप क्यान ज्योक गोउ थाक्च्योत् कियी तेरीकी दा दाक्पी थोक्ने चो आछ्योउती रोगराम नाङगु यिन् ।
२०१० सालला कामी श्यार्वा, किपा श्यार्वा ताङ सार्की श्यार्वी ठल्डिकला ज्याउ साङ् ङाग छोलिङ्ग ल्हखाङ तत्कालिन पेरिङ युल आङ ८ ताङ ९ की चिछोगकी ल्हाखाङ यिन् । ल्हखाङ ज्यासिमा ल्हाखाङला युलकी लामा क्षे दानुकी क्ष्योगने लोप्टा तिवाला नाङवी क्ष्योकी कोर्ला लोप्जयु किरु नङ्गु यिन् सिसिन दावा दावाला किरु छेवा चिथाम्बी छोक्पा साङ गोढिक कियी वान् वाई । ल्हाखाङ ज्यासिमा नाङवी क्ष्योकी कोर्ला लोप्जयुङ्ग ताङ मुला छामखाङ ज्याने गोमा साङ धेतु यिन् । ज्युकी ङिमाला ल्हखाङकी लामा क्षे याम्बुर क्याने फेप्सीमा ल्हाङकी व्यावस्थापन छोक्पीराङ ल्हाखाङकी ल्हाते कियी वान् वाई । ति क्यासिनाङ ज्युकी ङिमाला सिक्याउ दोके क्याने ल्हाङ यार्गे कोङफेलकी थोकला ल्यारिम तिवा गोमा कि माथुप वाई । ति खलासाङ सयोमकी ङ्याम्क्षा ताङसिमा दिला गोमी दोके जोपला स्युङकी थोकने रोगरम माङुसिमा केम्जे क्लव ताङ गुम्बा व्यावस्थापन समितिकी ठल्डिकला युलला ज्युवु मिमाङ्ग तिवी थोकने जनश्रमदाम ताङ छिक्याला ज्युवु ताङ याम्बुला ज्युवु युलकी मिमाङ्ग तिवी थोकने रोगरम लानी ल्हाखाङ ज्योङगु लाका फेकाई सिन सिन्दु साङ क्लवकी चिख्याप साकी श्यार्वी सुङसुङ ।
दुकराङ क्याने छोक्दुला गोमी क्लवकी चिख्याप सोनाम श्यार्वी तेरी से थिन्ने लाका किरु ीयन् सिसिन युल यार्गे जोपला तुछो अला मोथोउ सुङसुङ । दुकराङ क्याने युलकी ताम, क्षो, रिग्स्युङ सुङक्योप किरु दि ल्हाखाङ युलकी मिमाङ्ग तेरी थिन्ने सुक्योप कि गोउ सुङस्येत ज्योकिन ल्हाखाङ ज्योङगुला तन्दा बुम ५ ताङ तोङ ५० रोगरम नाङ्गु ताङ ज्युकी ङिमाला साङ खाक्छे ल्हाने रोगराम किरु खेलेन क्यासुङ । दुकराङ क्याने युलकी चिछोग स्यापस्युवा दावा श्यार्वी साङ लाका छासेराङ ल्यामु क्याने गोमा क्यान वतुला गासोकीई सुङस्येत ज्योकिन युल यार्गे जोपला तेरी थिन्ने गोमा कि गोउ सुङसुङ । दुकराङ क्याने छोक्दुला फेउ मिमाङ्ग तेरीकी दि लाका छासेराङ ल्यामु यिन्दु तप्की राङगी थोकने चो अक्ष्योउ ति रोगराम किरु खेलेन क्यासुङ्ग ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय